Huishoudelijk reglement

 • Inleiding

SV Blauw Wit Temse wil eraan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. SV Blauw Wit Temse wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. SV Blauw Wit Temse moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De club heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

 • Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling

SV Blauw Wit Temse wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat SV Blauw Wit Temse een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij SV Blauw Wit Temse wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij SV Blauw Wit Temse worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

 • Algemene gedragsregels

SV Blauw Wit Temse vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.

• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.

• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.

• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter.

• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.

• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

• Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

• Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Iedereen in de club brengt respect op voor scheidsrechters, trainers, medespelers en tegenspelers. Racistische opmerkingen horen niet thuis in onze club.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je buiten zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.

• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.

• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.

• Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.

• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.

• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.

• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

 • Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van SV Blauw Wit Temse de kern van de voetbalvereniging.

De speler:

• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.

• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.

• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.

• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van SV Blauw Wit Temse, maar niet tijdens de trainingen.

• Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.

• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.

• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.

• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.

• Dient na training en wedstrijd te douchen.

• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.

• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.

• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.

• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

 • Gedragsregels voor de begeleider

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De begeleider:

• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.

• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.

• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.

• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.

• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.

• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).

• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.

• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.

• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.

• De trainingen van zijn team bezoekt.

• Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

• De teamkleding bewaakt.

• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 • Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:

• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.

• Brengt spelers passie bij voor het spel.

• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).

• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

• Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.

• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.

• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.

• Aanwezig is op de trainersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

• Deelneemt aan de activiteiten die de club inricht voor de promotie en/of de financiering van de club, zoals organisatie van eetfestijnen, stages, tornooien, … en ook zijn/haar leden aanzet hieraan deel te nemen.

• Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.

• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

• De goede naam uitdraagt van de vereniging en altijd loyaal en respectvol optreedt ten opzichte van de club en al zijn leden.

 • Gedragsregels voor de ouders van de speler

Ouders spelen een belangrijke rol in het voetballeven van een kind. Ze zijn geïnteresseerd en willen zoveel mogelijk helpen. Het komt echter dikwijls voor dat ouders te zeer betrokken raken bij het voetballen van hun kind en in hun enthousiasme ongewild een storende invloed uitoefenen.

Daarom geven we graag de volgende spelregels mee.

1. Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties

2. Toon positieve belangstelling

3. Geef je kind en zijn ploeg steun met een gezond sportief gedrag

4. Dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken

5. Help je kind om vertrouwen op te bouwen

6. Laat je kind sport doen op zijn eigen niveau

7. Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk

8. Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking

9. Applaudisseer voor goed spel, zowel voor dat van jouw kind als van de andere kinderen

10. Blijf positief, ook na verlies

11. Laat je waardering voor de trainer blijken door je niet te mengen in de opstelling, speelwijze en coaching

12. Breng een gezond evenwicht aan tussen de sporteisen en de behoeften van je kind en zijn studies

13. Er wordt niet gerookt in de kantine van SV Blauw Wit Temse

14. Toon respect voor ieders handicap, huidkleur, ras of religie!

15. Straf je kind niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden

16. Engageer jezelf bij clubactiviteiten zoals de eetfestijnen, tornooien en wedstrijden van de eerste ploeg

17. Zorg ervoor dat je kind op tijd komt op SV Blauw Wit Temse

18. Haal je kind tijdig af op SV Blauw Wit Temse

19. Blijf achter de omheining tijdens trainingen en wedstrijden.

20.Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen

21. Geef het goede voorbeeld!

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

 • Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:

• Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.

• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.

• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.

• Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.

• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van SV Blauw Wit Temse.

 • Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

• Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld en in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

• Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.

• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

 • Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.

 • Verzekering

Teneinde alle rechten op tegemoetkoming van het FSF-fonds van de KBVB voor sommige medische kosten te behouden moeten de aangesloten leden hun blessures, opgelopen tijdens een wedstrijd of een training, binnen de 48 uur na het ongeval te laten attesteren door een geneesheer op een specifiek voor de KBVB bestemde ongevalsaangifte. Deze aangifte is ter beschikking in de kantine, op de zetel of bij de gerechtigde correspondent.

Binnen de week na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de betrokken speler, worden overhandigd op het secretariaat. Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt, kan SV Blauw Wit Temse niet instaan voor een eventuele tussenkomst vanwege het FSF-Fonds van de KBVB.

Wanneer een tussenkomst van een kinesist vereist is, dient hiervoor vooraf toelating gevraagd te worden aan de KBVB. Gebeurt dit niet of slechts na het aanvatten van de kinébeurten, dan zal de KBVB geen tussenkomst verlenen.

De speler is pas terug speelgerechtigd na het afsluiten van zijn verzekeringsdossier. Om zijn dossier te laten afsluiten bezorgt de aangeslotene een “attest van genezing”, samen met zijn medische kosten op het secretariaat van de club.

 • Afgelaste wedstrijden

Tijdens de wintermaanden gebeurt het regelmatig dat de K.B.V.B. de wedstrijden van jeugd & reserves en/of eerste ploegen afgelast. De bond laat dit aan zijn leden weten via VRT Radio 1 en via haar website (www.footbel.be).

 • Lidgeld

Het bestuur bepaalt elk jaar de hoogte van het lidgeld.

Het lidgeld dekt de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB, verzekering bij KBVB, kosten voor onderhoud terreinen en accommodatie, vergoeding trainers, aankoop kledij en materiaal, …

Het betalen van het lidgeld geeft niet automatisch recht op het spelen van de wekelijkse wedstrijden. Indien men, om welke reden ook, de club op eigen initiatief verlaat of verwijderd wordt uit de club, wordt het lidgeld niet terugbetaald.

Theme: Overlay by Kaira
Fernand Schuermanstadion, Schoolstraat 63, 9140 Temse