Privacyverklaring

Algemeen
De privacyverklaring van de Koninklijke Belgische Voetbalbond kan u via de volgende link raadplegen (http://belgianfootball.be/nl/privacy) en maakt integraal deel uit van onze privacyverklaring. SV Blauw Wit Temse hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
SV Blauw Wit Temse houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
– de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SV Blauw Wit Temse zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

SV Blauw Wit Temse – stamnummer 9755
Secretaris/GC Margino De Ker
Grensstraat 5
9000 Gent
Margino.de.kerf@telenet.be
Website : http://svblauwwittemse.be/

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige, toekomstige en vroegere leden/medewerkers, deelnemers aan activiteiten,
personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, leveranciers en sponsoren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door SV Blauw Wit Temse verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

– het voeren van ledenadministratie, dienstverlening aan leden en het organiseren van de sportieve activiteiten (uitvoering overeenkomst);
– het versturen van informatie over onze activiteiten en uitnodigingen (toestemming betrokkene);
– organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen;
– promotie, PR en communicatie waaronder
– Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang);
– Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang);
– het bekomen van subsidiëring (wettelijke verplichting);
– het berekenen van vergoedingen (wettelijke verplichting);
– het verwerken van de financiële gegevens in de boekhouding (wettelijke verplichting).

Welke gegevens verwerken we?
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij op vraag van de Belgische Voetbal Federatie de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan) (verzamelen) (verwerken) :

– identificatiegegevens : naam, voorna(a)m(en), adres, pasfoto
​- privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres
– identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
– rijksregisternummer
– persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
– financiële bijzonderheden (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
– opleiding en vorming
– sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, …)
– beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)
– medische gegevens / gezondheidsgegevens specifiek van toepassing op het vervullen van onze hiervoor omschreven doeleinden (bv medisch attest noodzakelijk om een speler een leeftijdscategorie lager te laten spelen)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).
Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider);
– het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
– het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
– het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat;
– het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
– het verzorgen (en verspreiden) van uitnodigingen;
– de registratie van leden bij de Belgische voetbalfederatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.
Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers.
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

– verbonden organisaties van de sportfederatie (de federatie zelf, de andere clubs die behoren tot dezelfde federatie, Elk Talent telt, …);
– subsidiërende overheden;
– de sportfederatie, zijnde de Koninklijke Belgische Voetbalbond & Voetbal Vlaanderen;
– De boekhouder;
– Het loonsecretariaat;
– Ressorteren hieronder tevens de medische en paramedische beroepen die bv in geval van een ongeval tijdens training/wedstrijd de gegevens van de gekwetste speler nodig (kunnen) hebben.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.
Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor de schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
SV Blauw Wit Temse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen
(o.a op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
SV Blauw Wit Temse verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig of bij beëindiging van de samenwerking, tenzij de wet een langere bewaartermijn oplegt.

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

– alle personen die namens SV Blauw Wit Temse van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op al onze systemen;
– we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt slechts toegang verleend tot je bewaarde gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de bewaarde persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
U hebt het recht op informatie: U mag (schriftelijk) vragen welke gegevens van u verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben of gebruikt hebben en hoe lang ze bewaard worden.
U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer we algoritmes gebruiken om, zonder fysieke tussenkomst van een natuurlijke persoon,
bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw bewaarde gegevens, dan kan u u hiertegen verzetten.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Zo hebt u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heb u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Cookies
SV Blauw Wit Temse maakt geen gebruik van cookies op haar website.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
De Gegevensbeschermingsautoriteit is te bereiken op de volgende coördinaten:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
SV Blauw Wit Temse kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 1/9/2018.
Versie 1.0 Royal Belgian FArbfa.be

Theme: Overlay by Kaira
Fernand Schuermanstadion, Schoolstraat 63, 9140 Temse